Close

Main navigation

Hmong Culture & Language Program

Building Cultural Bridges Summer Camp (ONLINE)

Are you looking for something to do this summer?
Pump up your literacy, science, and art skills while building friendships with others from many cultures and language groups. Teachers/leaders are university students studying teaching and local school district teachers.

The 2020 Building Cultural Bridges Summer Camp, offered by the Hmong Culture and Language Program at Concordia University, St. Paul, is celebrating 14 years of fun, friendship and fruitful learning for  3rd through 8th-grade students July 27 through August 7, 2020. The two-week camp runs Monday through Friday, 11 a.m. to 12:30 p.m., and is offered online.

2020 Online Camp Information

  • July 27-Aug. 7, 2020 | 11 a.m. – 12:30 p.m. (weekdays only)
  • Ages: Grade 3-8 | Cost: $20 per camper
  • Online Camp!
Register Here!

Hmong Culture & Language Program

The Hmong Culture and Language Program helps to teach children and youth about their cultural roots and heritage. It teaches language, cooking, crafts, songs, dances, and numerous other things of cultural significance to the Hmong culture.

Classes are taught in the Hmong language and are held on the first and third Saturdays of each month.

The Hmong Culture and Language Program also proudly partners with the Southeast Asian Teacher Licensure Program (SEAT) to provide teachers in training with valuable classroom experience to prepare them to go out and teach.

For more information about the program please contact Sall Baas, 651-603-6188, [email protected]

Hmong culture program logo
 

Qhia lus HMOOB thiab HMOOB tej kab lis kev cai rau cov tub ntxhais uas tseem yuav mus kawm rau qib K txog qib 12.Cov xib hwb HMOOB yuav pab qhia kam cov tub ntxhais kawm ntawv txawj tham lus HMOOB

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm lus HMOOB los ntawm kev kawm ua paj ntuab, seev cev, ua teb thiab ua noj ua haus.  Cov niam txiv los yuav muaj lub cib fim tuaj mus koom tes thiab.

Cov niam txiv HMOOB, yog leej twg muaj txuj ci los yog laj lim tswv yim thov tuaj ntuav qhia rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv.

Hnub kawg ntawm txoj kev rau mpe kawm ntawv: Tus nqi kawm ntawv: $5 per week

Xa ntuab rau npe kawm ntawv rau  los sis hu raw Sally A. Baas, Thawj Tswj rau txoj kev kawm lub caij ntuj so, 651-603-6188, [email protected]